Asymmetric Synthesis of Spirooxindoles via Organocascade Strategies
Xiao Yonglong, Zhou Yu, Wang Jiang, Wang Jinxin, Liu Hong
Chin. J. Org. Chem. . 2015, (10): 2035 -2048 .  DOI: 10.6023/cjoc201504045