Palladium-Catalyzed Cross-Coupling Reaction of Arenesulphonate with Phosphite
Feng Zhigang, Xie Xiaomin, Zhang Zhaoguo
Chin. J. Org. Chem. . 2018, (4): 896 -901 .  DOI: 10.6023/cjoc201710031