Synthesis and Bioactivities of Novel 1,2,4-Triazine Scheleton Phenanthroline Derivatives and the Fluorescent Recognition on DNA Using Three Novel Co (III) Complexes
Zhang Chenglu, Li Yizheng, Li Jingyi, Li Yilin, Gong Rongqing, Wang Huayu
Chin. J. Org. Chem. . 2018, (10): 2720 -2730 .  DOI: 10.6023/cjoc201803048