Progress in Copper-Catalyzed Chan-Lam Coupling of N-Compounds
Duan Xiyan, Liu Ning, Wang Jia, Ma Junying
Chin. J. Org. Chem. . 2019, (3): 661 -667 .  DOI: 10.6023/cjoc201808015