Copper-Catalyzed Oxidative Cross-Coupling Reactions for the Synthesis of β-Acyl- α-amino Acid Derivatives in Aqueous Medium
Zhou Anxi, Zhou Xiaofei, Mao Liuliang, Zheng Dagui, Zhu Xianhong, Chen Zongbao
Chin. J. Org. Chem. . 2019, (4): 1070 -1078 .  DOI: 10.6023/cjoc201809011