Copper-Catalyzed Sulfeno-/Seleno-amination of β,γ-Unsaturated Hydrazones with Disulfides/Diselenides toward Sulfenylated/Selenylated Pyrazolines
Ren Peixing, Qi Lin, Fang Zhuoyue, Wu Tianshu, Gao Yameng, Shen Song, Song Jinyan, Wang Lijing, Li Wei
Chin. J. Org. Chem. . 2019, (6): 1776 -1786 .  DOI: 10.6023/cjoc201901006