A Synthetic Route to Access Allyl-methyl-N-pantothenamide via [2,3]-Wittig Rearrangement
Xia Liwen, Zhao Qing, Ba Mengyu, Hu chaoping, Sun Moran, Yang Hua
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2019, (7): 2035 -2041 .  DOI: 10.6023/cjoc201811009