Research Progress on Reduction of Sulfoxides to Thiothers
Li Weilin, Chen Xuanying, Zheng Tianjiao, Zou Qi, Chen Wenbo
Chin. J. Org. Chem. . 2019, (9): 2443 -2457 .  DOI: 10.6023/cjoc201901028