MIL-101(Cr)-SO 3H Catalyzed Transfer Hydrogenation of 2-Substituted Quinoline Derivatives
Chen Xiaoling, Chen Jingwen, Bao Zongbi, Yang Qiwei, Yang Yiwen, Ren Qilong, Zhang Zhiguo
Chin. J. Org. Chem. . 2019, (6): 1681 -1687 .  DOI: 10.6023/cjoc201902028