Synthesis of Novel 7-Hydroxytetrahydroquinoxaline-6-formaldehyde Acylhydrazone Derivative and Its Recognition for Al 3+
Zhong Keli, Zhou Lulu, Deng Longlong, Tang Lijun, Gao Xue, Liu Xiuying, Yan Xiaomei
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2020, (5): 1251 -1256 .  DOI: 10.6023/cjoc201912026