Synthesis and Bioactivities of Novel Pyrazole Oxime Derivatives Containing a N-Pyridylpyrazole Moiety
Xun Xiao, Ni Yadan, Li Jinfeng, Ding Ying, Zhang Min, Wang Yang, Hu Lanping, Zhou Huanyu, Yang Bing, Shi Jian, Gao Lei, Dai Hong
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2020, (6): 1638 -1646 .  DOI: 10.6023/cjoc202002024