Synthesis and Biological Activities of Novel Pyrazole Oxime Derivatives Bearing an Oxazole Moiety
Zhu Yue, Zheng Dandan, Ni Yadan, Li Jinfeng, Zhou Huanyu, Hu Lanping, Li Ling, Ju Jianfeng, Chen Jiazheng, Li Hong, Shi Yujun, Dai Hong
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2020, (3): 774 -781 .  DOI: 10.6023/cjoc201910013