Lignans from the Heartwood of Nothotsuga longibracteata
Liu Guiyuan, Guo Dale, Deng Yun, Linghu Lang, Zhang Maosheng, He Yuqi, Xiao Shiji
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2020, (7): 2120 -2126 .  DOI: 10.6023/cjoc202003021