Iron Porphyrin Complexes Catalyzed Cyclopropanation Reactions and C-S Bond Cleavage Reactions for Phenyl Vinyl Sulfides and Diazoreagents
Yan Xiaojing, Li Chang, Jin Zhixiong, Xu Xiaofei, Chen Weiwei, Pan Yuanjiang
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2020, (11): 3837 -3846 .  DOI: 10.6023/cjoc202006043