Chin. J. Org. Chem.
 
     
Google http://sioc-journal.cn
 
   Reader ServiceLogin | Register | Forget Password?
 
  
 
 
 
 
2019 Vol.39 No.9
Published 25 September 2019

Content
REVIEW
ARTICLE
NOTE
Highlights
   
 
Chin. J. Org. Chem., 2019, 39 (9), pp 0-0
Publication Date: 25 September 2019 (Content)
Abstract ( 70 )  Supporting Info
PDF [9343KB] ( 95 )
Select | Cite this article
Recent Advances in the α-C(sp3)-H Bond Functionalization of Glycine Derivatives
Zhu Zhiqiang, Xiao Lijin, Xie Zongbo, Le Zhanggao
Chin. J. Org. Chem., 2019, 39 (9), pp 2345-2364
Publication Date: 25 September 2019 (REVIEW)
DOI:10.6023/cjoc201903006
Abstract ( 108 )  Supporting Info
PDF [1001KB] ( 217 )
Select | Cite this article
甘氨酸衍生物<em>α</em>-C(sp<sup>3</sup>)-H键官能团化反应的研究进展
Progress in Annulation Reactions Based on Huisgen Zwitterion
Liu Yiyi, Zhou Rong
Chin. J. Org. Chem., 2019, 39 (9), pp 2365-2378
Publication Date: 25 September 2019 (REVIEW)
DOI:10.6023/cjoc201903041
Abstract ( 56 )  Supporting Info
PDF [2878KB] ( 105 )
Select | Cite this article
基于Huisgen内盐的环化反应研究进展
Advances of “Click” Reaction Approach in Glycopolypeptide Synthesis
Wang Zhao, Hao Lingyun, Zhang Xiaojuan, Sheng Ruilong
Chin. J. Org. Chem., 2019, 39 (9), pp 2379-2391
Publication Date: 25 September 2019 (REVIEW)
DOI:10.6023/cjoc201903038
Abstract ( 37 )  Supporting Info
PDF [1895KB] ( 45 )
Select | Cite this article
点击反应在糖聚肽及其类似物合成中的应用
Advances in Synthesis of 2,3-Dihydroquinazolin-4(1H)-ones
Zhang Xiaopeng, Zhu Yanjie, Zhu Yisong, Li Zhengwei, Zhang Guisheng
Chin. J. Org. Chem., 2019, 39 (9), pp 2392-2402
Publication Date: 25 September 2019 (REVIEW)
DOI:10.6023/cjoc201903025
Abstract ( 72 )  Supporting Info
PDF [744KB] ( 94 )
Select | Cite this article
2,3-二氢喹唑啉-4(1<em>H</em>)-酮类化合物的合成研究进展
Recent Advances on the Synthesis of β-Ketophosphine Oxides
Ruan Liheng, Liu Chang, Sun Jing, Zhou Mingdong
Chin. J. Org. Chem., 2019, 39 (9), pp 2403-2411
Publication Date: 25 September 2019 (REVIEW)
DOI:10.6023/cjoc201901027
Abstract ( 50 )  Supporting Info
PDF [681KB] ( 68 )
Select | Cite this article
<em>β</em>-羰基膦氧化合物的合成研究进展
Recent Advances in Functionalization of Double Bond Based on Maleimides
Yang Zhenhua, Zhu Jianan, Wen Caiyue, Ge Yingxiang, Zhao Shengyin
Chin. J. Org. Chem., 2019, 39 (9), pp 2412-2427
Publication Date: 25 September 2019 (REVIEW)
DOI:10.6023/cjoc201902012
Abstract ( 102 )  Supporting Info
PDF [867KB] ( 190 )
Select | Cite this article
马来酰亚胺双键参与的官能化反应研究进展
Progress of N-Benzyl Removal
Zhou Guangwei, Zhang Lizhu, Xue Yahan, Li Jiarong
Chin. J. Org. Chem., 2019, 39 (9), pp 2428-2442
Publication Date: 25 September 2019 (REVIEW)
DOI:10.6023/cjoc201901031
Abstract ( 47 )  Supporting Info
PDF [797KB] ( 106 )
Select | Cite this article
<em>N</em>-苄基脱除研究进展
Research Progress on Reduction of Sulfoxides to Thiothers
Li Weilin, Chen Xuanying, Zheng Tianjiao, Zou Qi, Chen Wenbo
Chin. J. Org. Chem., 2019, 39 (9), pp 2443-2457
Publication Date: 25 September 2019 (REVIEW)
DOI:10.6023/cjoc201901028
Abstract ( 92 )  Supporting Info
PDF [779KB] ( 102 )
Select | Cite this article
亚砜脱氧还原方法研究进展
Recent Developments of Homogeneous Transition-Metal Catalysts for Low Temperature Dehydrogenation of Methanol
Zhang Xiang, Guo Caihong, Wu Haishun
Chin. J. Org. Chem., 2019, 39 (9), pp 2458-2466
Publication Date: 25 September 2019 (REVIEW)
DOI:10.6023/cjoc201902032
Abstract ( 40 )  Supporting Info
PDF [660KB] ( 73 )
Select | Cite this article
甲醇低温脱氢均相过渡金属催化剂研究进展
Two-Photon Fluorescence Probes for Small Biomolecules Imaging
Huang Chibao, Chen Hui, Li Fuqin, An Siya
Chin. J. Org. Chem., 2019, 39 (9), pp 2467-2484
Publication Date: 25 September 2019 (REVIEW)
DOI:10.6023/cjoc201901024
Abstract ( 75 )  Supporting Info
PDF [2855KB] ( 91 )
Select | Cite this article
生物小分子成像用双光子荧光探针
A Novel Logic Gate Fluorescent Sensor for the Sequential Detection of Cd2+ and Pyrophosphate Anion and Application in Cell Imaging
Chang Yongxin, Li Bai, Guo Miao, Cai Yonghong, Xu Kuoxi
Chin. J. Org. Chem., 2019, 39 (9), pp 2485-2491
Publication Date: 25 September 2019 (ARTICLE)
DOI:10.6023/cjoc201903010
Abstract ( 38 )  Supporting Info
PDF [2771KB] ( 65 )
Select | Cite this article
一种新型连续检测镉离子和焦磷酸阴离子的逻辑门荧光传感器及其细胞成像研究
A New Dicyano-vinyl Modified Difurylperhydrocyclopentene Photoswitch: Fluorescent Properties, Sensing Ability and in vivo Application
Zheng Tianjiao, Chen Xuanying, Zhu Liangliang, Wang Daolei, Zou Qi, Zeng Tao, Chen Wenbo
Chin. J. Org. Chem., 2019, 39 (9), pp 2492-2498
Publication Date: 25 September 2019 (ARTICLE)
DOI:10.6023/cjoc201903033
Abstract ( 63 )  Supporting Info
PDF [854KB] ( 66 )
Select | Cite this article
一种新型二氰基乙烯修饰的二呋喃环戊烯光开关:荧光性质、传感性能和生物应用
Paired Electro-synthesis of Aryl Nitriles
Cao Zhicheng, Liu Jianchao, Chu Youqun, Zhao Fengming, Zhu Yinghong, She Yuanbin
Chin. J. Org. Chem., 2019, 39 (9), pp 2499-2506
Publication Date: 25 September 2019 (ARTICLE)
DOI:10.6023/cjoc201903052
Abstract ( 31 )  Supporting Info
PDF [639KB] ( 75 )
Select | Cite this article
芳腈化合物的成对电化学合成
Synthesis and Biological Activity Research of 4-Substitued-1-(2-methyl-6-(pyridin-3-yl)-nicotinoyl) Semicarbazides
Hu Hongyu, Wu Jun, Yuan Jianfeng, Wang Zhenni, Li Chenfan, Yan Xiaoyan, Fang Meijuan, Zhao Shengxian
Chin. J. Org. Chem., 2019, 39 (9), pp 2507-2514
Publication Date: 25 September 2019 (ARTICLE)
DOI:10.6023/cjoc201902033
Abstract ( 40 )  Supporting Info
PDF [1073KB] ( 89 )
Select | Cite this article
4-取代-1-(2-甲基-6-(吡啶-3-基)-烟酰)氨基脲类衍生物合成与生物活性研究
Synthesis of Benzyl Phenol from Benzyl Aryl Ether by Polyphosphoric Acid-Catalyzed Benzyl Rearrangement
Liu Zhuyun, Xu Juanjuan, Ling Bin, Li Yanxiang, Liu Guangcong, Wang Lizhong, Zhou Guochun
Chin. J. Org. Chem., 2019, 39 (9), pp 2515-2524
Publication Date: 25 September 2019 (ARTICLE)
DOI:10.6023/cjoc201901042
Abstract ( 43 )  Supporting Info
PDF [517KB] ( 44 )
Select | Cite this article
多聚磷酸催化的苄基芳基醚合成苄基酚的重排反应
Synthesis of 12H-Chromeno[2,3-b]quinolin-12-one and 6H-Chromeno[4,3-b]quinolin-6-one from Anthranil
Sun Wanwan, Mao Yujian, Jiang Jing, Yu Jing, Chen Lingyun, Hu Yanwei, Zhang Shilei
Chin. J. Org. Chem., 2019, 39 (9), pp 2525-2533
Publication Date: 25 September 2019 (ARTICLE)
DOI:10.6023/cjoc201903034
Abstract ( 34 )  Supporting Info
PDF [520KB] ( 57 )
Select | Cite this article
由氨茴内酐合成12<em>H</em>-色烯[2,3-<em>b</em>]喹啉-12-酮和6<em>H</em>-色烯[4,3-<em>b</em>]喹啉-6-酮
Synthesis and Electroluminescence of Thiazolo[5,4-b]carbazole Based Blue Fluorescent Materials
Zhang Ting, Qiu Ziye, Cheng Xiaojie, Zhang Yulu, Wang Xuchun
Chin. J. Org. Chem., 2019, 39 (9), pp 2534-2540
Publication Date: 25 September 2019 (ARTICLE)
DOI:10.6023/cjoc201902035
Abstract ( 24 )  Supporting Info
PDF [1104KB] ( 40 )
Select | Cite this article
咔唑并噻唑类蓝色荧光材料的合成及电致发光性质
Synthesis and Antitumor Activity Evaluation of 2,4-Substituted Py-rimidine Derivatives Containing Trifluoromethyl
Meng Yaqi, Li Erdong, Zhang Yang, Liu Shuan, Bao Chongnan, Yang Peng, Zhang Luye, Zhang Danqing, Wang Jikuan, Chen Yaxin, Li Na, Xin Jingchao, Zhao Peirong, Ke Yu, Zhang Qiurong, Liu Hongmin
Chin. J. Org. Chem., 2019, 39 (9), pp 2541-2548
Publication Date: 25 September 2019 (ARTICLE)
DOI:10.6023/cjoc201903022
Abstract ( 53 )  Supporting Info
PDF [609KB] ( 81 )
Select | Cite this article
含三氟甲基的2,4-取代嘧啶衍生物的合成及抗肿瘤活性评价
Formal[2+1] Annulation of Thiazoles and Stable Sulfur Ylide
Wan Hongwei, Yu Jian, Yang Shoushan, Du Guangfen, He Lin
Chin. J. Org. Chem., 2019, 39 (9), pp 2549-2559
Publication Date: 25 September 2019 (ARTICLE)
DOI:10.6023/cjoc201902003
Abstract ( 35 )  Supporting Info
PDF [835KB] ( 113 )
Select | Cite this article
噻唑烯酮与稳定硫叶立德[2+1]环加成反应
Synthesis of Bicyclic ortho-Aminocarbonitrile Derivatives Catalyzed by 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Yan Shiqiang, Dong Daoqing, Xie Chunwen, Wang Wensheng, Wang Zuli
Chin. J. Org. Chem., 2019, 39 (9), pp 2560-2566
Publication Date: 25 September 2019 (ARTICLE)
DOI:10.6023/cjoc201901023
Abstract ( 45 )  Supporting Info
PDF [478KB] ( 67 )
Select | Cite this article
1,4-二氮杂双环[2.2.2]辛烷催化双环邻-氨基腈衍生物的合成
Supramolecular Organic Framework Loading for Camptothecin Open-Ring Carboxylates and Their Lactonization Kinetics
Yan Meng, Peng Wenchang, Wang Hui, Zhang Danwei, Li Zhanting
Chin. J. Org. Chem., 2019, 39 (9), pp 2567-2573
Publication Date: 25 September 2019 (ARTICLE)
DOI:10.6023/cjoc201903071
Abstract ( 40 )  Supporting Info
PDF [3447KB] ( 61 )
Select | Cite this article
超分子有机框架对喜树碱类开环羧酸盐的负载及其内酯化动力学
Synthesis and Anti-toxoplasma Activity in Vitro of Chrysin Derivatives
Shang Fanfan, Jin Lan, Zhang Haibin, Piao Lianxun, Quan Zheshan
Chin. J. Org. Chem., 2019, 39 (9), pp 2574-2580
Publication Date: 25 September 2019 (ARTICLE)
DOI:10.6023/cjoc201901016
Abstract ( 38 )  Supporting Info
PDF [491KB] ( 78 )
Select | Cite this article
白杨素衍生物的合成及体外抗弓形虫活性研究
Design, Synthesis and Biological Activity Screening of Novel Amide Derivatives Containing Aromatic Thioether Group
Hua Xuewen, Liu Nannan, Fan Zhijin, Zong Guangning, Ma Yi, Lei Kang, Yin Hao, Wang Guiqing
Chin. J. Org. Chem., 2019, 39 (9), pp 2581-2588
Publication Date: 25 September 2019 (ARTICLE)
DOI:10.6023/cjoc201903004
Abstract ( 53 )  Supporting Info
PDF [1873KB] ( 79 )
Select | Cite this article
含芳硫醚结构的新型酰胺衍生物的设计、合成和生物活性
Synthesis and Photovoltaic Properties of Organic Dyes Containing Dendritic and 3D Triphenylamine Derivatives
Zhou Xinyun, Xie Lingchao, Wu Kaile, Tan Songting
Chin. J. Org. Chem., 2019, 39 (9), pp 2589-2598
Publication Date: 25 September 2019 (ARTICLE)
DOI:10.6023/cjoc201902023
Abstract ( 33 )  Supporting Info
PDF [874KB] ( 46 )
Select | Cite this article
含树枝状和3D三苯胺衍生物有机染料的合成与光伏性能研究
Synthesis and PTP1B/TCPTP Inhibitory Activity Evaluation of Novel 2,5-Disubstituted-1,3,4-thiadiazolamide Derivatives Containing Carbazole/Benzimidazole Moity
Li Yingjun, Zhao Yue, Jin Kun, Gao Lixin, Sheng Li, Liu Xuejie, Yang Hongjing, Lin Ledi, Li Jia
Chin. J. Org. Chem., 2019, 39 (9), pp 2599-2608
Publication Date: 25 September 2019 (ARTICLE)
DOI:10.6023/cjoc201901013
Abstract ( 36 )  Supporting Info
PDF [2181KB] ( 59 )
Select | Cite this article
含咔唑/苯并咪唑环的2,5-二取代-1,3,4-噻二唑酰胺衍生物的合成及对PTP1B/TCPTP抑制活性的评价
Studies on the Total Synthesis of iso-L-Guanosine
Tang Jie, Dong Xiangyou, Ouyang Wenliang, Zhu Yunlong, Ding Haixin, Xiao Qiang
Chin. J. Org. Chem., 2019, 39 (9), pp 2609-2615
Publication Date: 25 September 2019 (ARTICLE)
DOI:10.6023/cjoc201901045
Abstract ( 24 )  Supporting Info
PDF [685KB] ( 52 )
Select | Cite this article
<em>L</em>-鸟嘌呤异核苷的全合成研究
Design, Synthesis and Antioxidant Application of Camphorsulfonic Acid Thiazolylhydrazone Derivatives
Zhang Qiangjian, Wang Yunyun, Zhao Yuxun, Ma Chonghui, Xu Xu, Gu Wen, Yang Yiqing, Wang Shifa
Chin. J. Org. Chem., 2019, 39 (9), pp 2616-2624
Publication Date: 25 September 2019 (ARTICLE)
DOI:10.6023/cjoc201901053
Abstract ( 33 )  Supporting Info
PDF [1077KB] ( 46 )
Select | Cite this article
樟脑磺酸噻唑腙类化合物的设计、合成及抗氧化应用
Synthesis and Anti-inflammatory Activity Evaluation of 2-Dehydroepiandrosterone Benzene Methyl Derivatives
Zhu Li, Yang Yanqiu, Gao Peipei, An Xue, Sun Yingying, Sun Xiaowen, Hou Yue, Shan Lihong
Chin. J. Org. Chem., 2019, 39 (9), pp 2625-2631
Publication Date: 25 September 2019 (ARTICLE)
DOI:10.6023/cjoc201901039
Abstract ( 23 )  Supporting Info
PDF [502KB] ( 39 )
Select | Cite this article
2-去氢表雄酮苯亚甲基衍生物的合成及抗炎活性研究
Synthesis of Quinazolinone Derivatives Catalyzed by Alkaline Protease
Xie Zongbo, Li Hongxia, Liu Liansheng, Lan Jin, Hu Zhiyu, Le Zhanggao
Chin. J. Org. Chem., 2019, 39 (9), pp 2632-2638
Publication Date: 25 September 2019 (ARTICLE)
DOI:10.6023/cjoc201901037
Abstract ( 33 )  Supporting Info
PDF [459KB] ( 33 )
Select | Cite this article
碱性蛋白酶催化合成喹唑啉酮衍生物
Synthesis and Properties of Perfluorocyclobutyl Aryl Ether-Based Hydrophobic Polycarbonate
Hu Dan, Zhao Kunfeng, Tong Qin, He Dannong
Chin. J. Org. Chem., 2019, 39 (9), pp 2639-2644
Publication Date: 25 September 2019 (ARTICLE)
DOI:10.6023/cjoc201812048
Abstract ( 30 )  Supporting Info
PDF [1150KB] ( 44 )
Select | Cite this article
含全氟环丁基芳基醚结构的疏水性聚碳酸酯的合成及性能研究
Regioselective Ring-Opening Reaction of Cyclopropene Carboxylate Promoted by N-Bromosuccinimide
Xu Lulu, Ye Qianwen, Cheng Dongping, Li Xiaonian, Xu Xiaoliang
Chin. J. Org. Chem., 2019, 39 (9), pp 2645-2649
Publication Date: 25 September 2019 (ARTICLE)
DOI:10.6023/cjoc201812029
Abstract ( 45 )  Supporting Info
PDF [440KB] ( 66 )
Select | Cite this article
<em>N</em>-溴代丁二酰亚胺促进的环丙烯羧酸酯的区域选择性开环反应
Study on Synthetic Approach to 8-Hydroxyisocoumarin
Guo Dongdong, Zhang Wuxia, Wang Yongqiang
Chin. J. Org. Chem., 2019, 39 (9), pp 2650-2654
Publication Date: 25 September 2019 (NOTE)
DOI:10.6023/cjoc201906001
Abstract ( 37 )  Supporting Info
PDF [459KB] ( 70 )
Select | Cite this article
8-羟基异香豆素的合成方法研究
Synthesis and Insecticidal Activity of 3-Arylisoxazoline-pyrazole-5-carboxamide Derivatives
Zhong Liangkun, Jiang Tao, Zhang Fan, Fu Qing, Liu Xinghai, Xu Tianming, Ding Chengrong, Chen Jie, Yuan Jing, Tan Chengxia
Chin. J. Org. Chem., 2019, 39 (9), pp 2655-2662
Publication Date: 25 September 2019 (NOTE)
DOI:10.6023/cjoc201903056
Abstract ( 41 )  Supporting Info
PDF [567KB] ( 43 )
Select | Cite this article
3-芳基异噁唑啉-吡唑-5-甲酰胺类化合物的合成及杀虫活性研究
Synthesis and Antimicrobial Activity of C(3)-1,2,4-Triazolyl-1,5-benzothiazepines
Wang Yan, Kong Lingman, Wang Ranran, Tian Keqing, Zhang Ping
Chin. J. Org. Chem., 2019, 39 (9), pp 2663-2670
Publication Date: 25 September 2019 (NOTE)
DOI:10.6023/cjoc201901041
Abstract ( 31 )  Supporting Info
PDF [504KB] ( 42 )
Select | Cite this article
C(3)-1,2,4-三氮唑取代的1,5-苯并硫氮杂(艹卓)的合成及抑菌活性
Synthesis of 3-Dehydroxyphomonol
Ye Qingqing, Zhang Mengfan, Liu Yaozong, Yang Zhen
Chin. J. Org. Chem., 2019, 39 (9), pp 2671-2675
Publication Date: 25 September 2019 (NOTE)
DOI:10.6023/cjoc201903014
Abstract ( 45 )  Supporting Info
PDF [402KB] ( 56 )
Select | Cite this article
3-去羟基Phomonol的合成
Development of Synthesis of Phosphatidylinositol 3-Kinases Inhibitor Puquitinib Mesylate
Shen Dadong, Zhu Jinlin, Wu Guofeng, Sheng Li, Gao Haoling, Wang Pu
Chin. J. Org. Chem., 2019, 39 (9), pp 2676-2680
Publication Date: 25 September 2019 (NOTE)
DOI:10.6023/cjoc201902020
Abstract ( 49 )  Supporting Info
PDF [470KB] ( 51 )
Select | Cite this article
磷脂酰基醇3-激酶抑制剂甲磺酸普喹替尼的合成
Chin. J. Org. Chem., 2019, 39 (9), pp 2681-2684
Publication Date: 25 September 2019 (Highlights)
Abstract ( 68 )  Supporting Info
PDF [906KB] ( 116 )
Select | Cite this article
Chin. J. Org. Chem.
  [2019-06-26]
  [2019-03-05]
  [2017-09-06]
  [2017-04-26]
  [2017-02-06]
  [2016-11-26]
  [2016-04-07]
More>>
 Online Before Printed
 AOP
 Current Issue
 Next Issue
 Archive
 Read Articles
 Download Articles
 Email Alert
 
Other Journals Of SIOC
^ Top
Copyright © 2009 Shanghai Institute of Organic Chemistry 、Chinese Chemical Society
Address: 354 Fenglin Lu, Shanghai 200032
Tel: 021-54925243-13 Fax:021-64167510 E-mail: bianji@mail.sioc.ac.cn