Supporting info

 • Yang, Ying, Zhu, Congtan, Lin, Feiyu, Chen, Tian, Pan, Dequn, Guo, Xueyi

  2019, Vol. 77(10): 964-976

  doi: 10.6023/A19040143

  a Central South University, School of Metallurgy and Environment, Changsha 410083
  b Hunan Key Laboratory of Nonferrous Metal Resources Recycling, Changsha 410083
  c Hunan Engineering Research Center of Nonferrous Metal Resources Recycling, Changsha 410083