Studies on the Biotransformation of 16- O-Demethylaconitine and Electrospray Ionization Tandem Mass Spectrometry
ZHAO Yu-Feng 1,2 SONG Feng-Rui WANG Xi-Ye 1,2 GUO Xin-Hua, LIU Zhi-Qiang, LIU Shu-Ying* ,1
Acta Chimica Sinica . 2008, (5): 525 -530 .