Substituents effect on the structure and electron transfer properties of quinone
Wang Yanni;Zhang Xiaodong;Liu Yang;Zhang Qiyuan
Acta Chimica Sinica . 1999, (10): 1114 -1122 .