Visible Photocatalytic Degradation of Rhodamine B Using Keggintype Cr(III)-Substituted Heteropolyanion PW 11O 39Cr(III)(H 2O) 4-
Wang Chongtai, Hua Yingjie, Liu Xilong, Wu Chunyan, Wang Huihui, Zhao Xinxin, Liu Xiaoyang
Acta Chimica Sinica . 2012, (04): 399 -404 .  DOI: 10.6023/A1105261