Progress of Preparation and Application of Graphene/Carbon Nanotube Composite Materials
Zhao Dongmei, Li Zhenwei, Liu Lingdi, Zhang Yanhong, Ren Decai, Li Jian
Acta Chimica Sinica . 2014, (2): 185 -200 .  DOI: 10.6023/A13080857