Synthesis and Aggregation-induced Emission of Tetraphenylethylene Derivatives Based on Hexakisphenylbenzene Backbone
Xun Zhiqing, Tang Haiyun, Zeng Yi, Chen Jinping, Yu Tianjun, Zhang Xiaohui, Li Yi
Acta Chim. Sinica . 2015, (8): 819 -825 .  DOI: 10.6023/A15040224