Study on the Stability and Enzymatic Property Improvement of Porcine Pancreas Lipase Modified by Ionic Liquids Using Molecular Simulation
Zhang Chuan, Zhang Lujia, Zhang Yang, Huang He, Hu Yi
Acta Chim. Sinica . 2016, (1): 74 -80 .  DOI: 10.6023/A15070496