Research Progress of Bifacial Solar Cells with Transparent Counter Electrode
Yang Ying, Chen Tian, Pan Dequn, Zhang Zheng, Guo Xueyi
Acta Chim. Sinica . 2018, (9): 681 -690 .  DOI: 10.6023/A18050197