Construction of Cobalt/Nitrogen/Carbon Electrocatalysts with Highly Exposed Active Sites for Oxygen Reduction Reaction
Zhang Zhiqi, Ge Chengxuan, Chen Yugang, Wu Qiang, Yang Lijun, Wang Xizhang, Hu Zheng
Acta Chim. Sinica . 2019, (1): 60 -65 .  DOI: 10.6023/A18080323