Nickel-Catalyzed Suzuki-Type Cross Coupling of Fluorinated Alkenyl Boronates with Alkyl Halides
He Shijiang, Pi Jingjing, Li Yan, Lu Xi, Fu Yao
Acta Chim. Sinica . 2018, (12): 956 -961 .  DOI: 10.6023/A18080333