Preparation and Adsorption Application Study of Fluorine-containing Conjugated Microporous Polymers
Yue Yong, Qian Zhiqi, Kong Fanan, Xiao Qin, Ren Shijie
Acta Chim. Sinica . 2019, (6): 500 -505 .  DOI: 10.6023/A19020066