Synthetic Study Toward the 4,5-Spirocycle Skeleton of Phainanoids
Jiang Chongguo, Chen Sijia, Gong Jianxian, Yang Zhen
Acta Chimica Sinica . 2020, (9): 928 -932 .  DOI: 10.6023/A20060198