Recent Progress in the Palladium-Catalyzed Stille Cross-Coupling Reactions
WANG De-Ping,ZHANG Xu-Dong,LIANG Yun,LI Jin-Heng*
Chin. J. Org. Chem. . 2006, (01): 19 -26 .