Physiological Activities and Research Advance in Synthesis of Flavonoids
YAN, Xi*; LIU, Hui-Qing; ZOU, Yong-Qing; REN, Zhan-Hua
Chin. J. Org. Chem. . 2008, (9): 1534 -1544 .