Synthesis and Bioactivity of 8-Deaza Folic Acid Analogues of Thiophene
Zhou Shouxin, Tian Chao, Guo Ying, Wang Xiaowei, Liu Junyi, Zhang Zhili
Chin. J. Org. Chem. . 2012, (10): 1944 -1950 .  DOI: 10.6023/cjoc1203122