Synthesis of Chlorins with Chlorophyllous Chromophore Fused with Nitrogenous Heterocycle
Yang Ze, Wang Zhen, Xu Xisen, Liu Yang, Qi Caixia, Wang Jinjun
Chin. J. Org. Chem. . 2012, (11): 2099 -2107 .  DOI: 10.6023/cjoc201206021