Iron-Catalyzed Cross-Coupling of Secondary Alkyl Chloride and the Alkynes Grignard Reagent
Jia Wan, Zhao Lizhi, Wei Hengxu, Zhu Lindong, Fu Lei, Chen Weichun
Chin. J. Org. Chem. . 2016, (5): 1060 -1064 .  DOI: 10.6023/cjoc201510031