N-Heterocyclic Carbene-Palladium(Ⅱ) Complexes with Acridine Ligand:Synthesis, Characterization and Catalytic Applications
Wang Tao, Xu Kai, Meng Tuanjie, Zhang An'an, Wang Hongyu, Shen Sisi, Liu Lantao
Chin. J. Org. Chem. . 2017, (7): 1794 -1799 .  DOI: 10.6023/cjoc201701039