Recent Progress in the Cyclization Reactions Using Carbon Dioxide
Zhang Wenzhen, Zhang Ning, Guo Chunxiao, Lü Xiaobing
Chin. J. Org. Chem. . 2017, (6): 1309 -1321 .  DOI: 10.6023/cjoc201701031