Direct Reductive Cyanation of A 2-Pyrrolidinone Chiral Building Block Bearing An Unprotected Hydroxyl Group: A Stereoselective Synthesis of N-Methyl-2- epi-bulgecinine
Gao Yanjiao, Xiao Zhenhua, Liu Liangxian, Huang Peiqiang
Chin. J. Org. Chem. . 2017, (5): 1189 -1197 .  DOI: 10.6023/cjoc201703024