Efficient Pd-Catalyzed Direct C-H Bond Arylation of Imidazo-[1, 2- a]pyridines with Aryl Chlorides in Aqueous Medium
Mu Bing, Li Jingya, Zou Dapeng, Wu Yusheng, Chang Junbiao, Wu Yangjie
Chin. J. Org. Chem. . 2018, (1): 95 -102 .  DOI: 10.6023/cjoc201710029