Palladium-Catalyzed Cascade Cyclization/Bromination of 2-Alkynone O-Methyl Oximes in Ionic Liquid
Li Jianxiao, Lin Shao, Huang Ruikang, Li Can, Yang Shaorong
Chin. J. Org. Chem. . 2019, (5): 1417 -1423 .  DOI: 10.6023/cjoc201812006