Synthesis of Dihydropyrano[3,2- c]pyrazolone through 1,3-Dipolar Cycloaddition of Nitrilimines with Methyl Coumalate
Wang Bo, Wang Qijun, Liu Honglei, Liao Jianning, Huang Jiaxing, Guo Hongchao
Chin. J. Org. Chem. . 2019, (5): 1354 -1361 .  DOI: 10.6023/cjoc201810015