Chiral Squaramide Catalyzed Enantioselective Michael Addition of Cyclic 1,3-Diketones to β, γ-Unsaturated α-Keto Esters
Zhiwei Ma, Xiaopei Chen, Chuanchuan Wang, Jianling Wang, Jingchao Tao, Quanjian Lü
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2022, (5): 1520 -1526 .  DOI: 10.6023/cjoc202111030