Self-Assembly Modes of Three Cucurbit[ n] urils with Benzoindazole Derivative
Wang Haiyan, Kan Jinglan, Bian Bing, Chen Qing, Tao Zhu, Xiao Xin
Chin. J. Org. Chem. . 2018, (11): 3094 -3100 .  DOI: 10.6023/cjoc201807047