Copper-Catalyzed Cyanoisopropylalkenylation of N-Alkenyl-acrylamides to Give 1,3-Dihydropyrrol-2-ones
Dai Enrui, Luo Qing, Chen Chunlin, Ying Fengyuan, Dong Ying, Liu Yingjie, Wang Baoling, Ma Yinhai, Liang Deqiang
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2019, (12): 3524 -3531 .  DOI: 10.6023/cjoc201905006