Structure, Preparation and Properties of Phosphorene
Yuan Zhenzhou, Liu Danmin, Tian Nan, Zhang Guoqing, Zhang Yongzhe
Acta Chim. Sinica . 2016, (6): 488 -497 .  DOI: 10.6023/A16010035