Acta Chim. Sinica
 
     
Google http://sioc-journal.cn
 
 
  
     Acta Chimica Sinica, published monthly in Chinese by the Chinese Chemical Society since 1933 and originally named Journal of the Chinese Chemical Society before 1952, reports new research results in all fields of chemistry, including physical chemistry, inorganic chemistry, organic chemistry and analytic chemistry, etc., in the forms of accounts, articles, notes and communications. Accounts are summary of significant recent work and new developments from research groups of principal authors.
 
 
 
 
2001, 59(5)
   
 
 Original Articles
An MOstudy on Na -Mn interactionin Na-W-Mn/SiO~2catalyst
    Chen Hongshan;Niu Jianzhong;Xia Chungu;Li Shuben
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (5), pp 623-628
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1357 )|Supporting Info
PDF [159KB] ( 292 )
Cite this article


The kinetic study of the photoinduced electron transfer process between aqua soluble preyenequnone dericative(13-SO~2 Na-DDHA) and colloidal semiconductors (CdS)
    Liu Wei;Zhou Zhixiang;Wang Fuai;Zhang Zhiyi
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (5), pp 629-636
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1655 )|Supporting Info
PDF [234KB] ( 225 )
Cite this article


The syrface tension study of the gemini surfactant solutions
    Zheng Liqiang;Shui Lingling;You Yi;Zheng Ou;Li Ying;Zhao Jianxi;Li Ganzuo
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (5), pp 637-642
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1445 )|Supporting Info
PDF [200KB] ( 222 )
Cite this article


Study on quenching reactions of metastable O~2(b^1∑^+~g)
    Ning Lixin;Cheng Ping;Wang Hongmei;Cao Dezhao;Chu Yannan
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (5), pp 643-647
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1270 )|Supporting Info
PDF [170KB] ( 280 )
Cite this article


Dipersion of powder in organic medic with chemically bonded dispersant
    Zeng Huarong;Li Guorong;Zhang Wangzhong;Gang Bi@ping;Chen Daren;Yin Qingrui
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (5), pp 648-652
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1256 )|Supporting Info
PDF [173KB] ( 267 )
Cite this article


Intermolecular interactions of TATB with difluoromethane and polyvinylidene fluoride
    Li Jinshan;Xiao Heming;Dong Haishan
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (5), pp 653-658
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1228 )|Supporting Info
PDF [175KB] ( 227 )
Cite this article


Dynamic study of the interaction between β-lactoglobulin and phospholipids during complex film formation
    Zhang Yi;Yan Linglong;Bi Zhichu;Li Junbai;Dong Dong;Liu Zhongfan
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (5), pp 659-664
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1283 )|Supporting Info
PDF [203KB] ( 234 )
Cite this article


Applications of ultrasonic attenuation measurements in the studies of macromolecular conformational behaviors
    Wang Gongzheng;Fang Yu;Shang Zhiyuan;Hu Daodao
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (5), pp 665-669
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1456 )|Supporting Info
PDF [154KB] ( 290 )
Cite this article


Pattern reacgnition study on the fromation of long -lived trajectory
    Du Fengshi;Chen Lan;Cai Zunsheng;Zhao Xuezhuang
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (5), pp 670-675
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1141 )|Supporting Info
PDF [137KB] ( 248 )
Cite this article


The bonding behavior of polycyclic compounds X~mAl~nH~m(X=Cl)
    Wu Haishun;Xu Xiaohong;Zhang Congjie;Zhang Fuqiang
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (5), pp 676-684
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1171 )|Supporting Info
PDF [184KB] ( 263 )
Cite this article


Surface structure and blood -compatibility of LDPE film grafted with 2- hydroxyethyl methacrylate using coronadischarge
    Lei Jingxin;Liao Xia;Gao Jun
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (5), pp 685-689
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1401 )|Supporting Info
PDF [151KB] ( 338 )
Cite this article


Temperature dependence and enthalpy -entropy compensation micellization of gemini surfactants in aqueous solutions
    Zheng Yuying;Zhao Xi;Zheng Ou;You Yi;Qiu Yu
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (5), pp 690-695
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1354 )|Supporting Info
PDF [168KB] ( 253 )
Cite this article


Quantum -chenical study of transtion states and reaction pathways of photochemical chlornation of pyridine
    Hao Jinku;Wang Guilin;Yang Encui;Cao Yingyu;Zhao Zengguo;Wang yuxin
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (5), pp 696-700
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1308 )|Supporting Info
PDF [144KB] ( 235 )
Cite this article


Studies on the stability of rare earth ion -N,N'-1,10- phenanthroline -2,9-dimethanamine binary complexes
    Wang Zhongming;Zhou Zhifen;Lin Huakuan;Xu Meng;Liu Tianfu;Zhu Shourong;Sun Hongwei;Chen Rongti
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (5), pp 701-706
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1424 )|Supporting Info
PDF [177KB] ( 277 )
Cite this article


Self -diffusion study of solvent molecules in CTAB inverse microemulsion
    Xu Jian;Li Ganzuo;Zhou Guowei;Chen Wenjun;Yao Faye
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (5), pp 707-712
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1325 )|Supporting Info
PDF [198KB] ( 238 )
Cite this article


The structure of CuO---ZrO~2mixed oxides and its infiuence on the catalytic selective reduction of NO by propene
    Ma Jun;Wei Jiying;Zhu Yuexiang;Feng Huasheng;Cai Xiaohai;Xie Youchang
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (5), pp 713-717
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1620 )|Supporting Info
PDF [171KB] ( 271 )
Cite this article


Stereoisomerism of a wheel -axle shaped D.D. host in supramolecular entties
    Guo Wensheng;Guo Fang;Liu Qitao
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (5), pp 718-723
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1330 )|Supporting Info
PDF [189KB] ( 210 )
Cite this article


Growth habits and mechanism of cadmium merury thiocyanate crystal for laser diode frequabcy doubling
    Jiang Xuening;Yuan Duorong;Xu Dong;Lu Mengkai;Guo Shiyi;Yu Wentao;Zhang Guanghui;Fang Qi
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (5), pp 724-728
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1353 )|Supporting Info
PDF [168KB] ( 241 )
Cite this article


One -dimensional chain complexes: Syntheses and crystal structures of [k(18-C-6)]~2[M(NO~2)~4](H~2O)(M=Pd,Pt)
    Dou Jianmin;Song Xingmin;Liu Ying;Li Xue;Zheng Peiju;Du Chenxia;Zhu Yu
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (5), pp 729-735
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1212 )|Supporting Info
PDF [192KB] ( 298 )
Cite this article


UVand VUV luminescence of Eu^3+and Eu^3+ in LnBaB~9O~16
    Yang Zhi;Lin Jianhua;Su Mianzeng;Tao Ye;Wang Wei
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (5), pp 736-741
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1299 )|Supporting Info
PDF [190KB] ( 261 )
Cite this article


Study on in situ surface enhanced raman scattering (SERS) of 5'-AMP, 3'-AMP and CAMP hydrolysis by Ce^4+ ion
    Shen Hebai;Xia Jingfen;Yang Haifeng;Kuai Liheng
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (5), pp 742-745
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1270 )|Supporting Info
PDF [133KB] ( 207 )
Cite this article


The interaction between the assembly of chiral zinc (Ⅱ) prophyrin and DNA: Electron absorption spectrum and CD spectrum studies
    Peng Xiaobin;Cai Jie;Yuan Gaoqing
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (5), pp 746-750
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1365 )|Supporting Info
PDF [147KB] ( 224 )
Cite this article


Study on synthesis and properties of bis --(bisalkylthio--- tetrathiafulvalene ---dithiolate ) metal complex
    Yang Gengxin;Chi Xingbao;Wang Xiaogang;Wang Jianhua
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (5), pp 751-754
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1226 )|Supporting Info
PDF [121KB] ( 210 )
Cite this article


Biomimetic synthesis of calcium carbonate with the existence of the polymer matrices
    Guo Yuming;Zhang Xiuying;Jiang Kai;Zhou Jianguo;Hu Zhiguo;Yang Xiaoli;Yang Lin
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (5), pp 755-762
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1527 )|Supporting Info
PDF [237KB] ( 264 )
Cite this article


Synthesis of a major component of the pheromones of formica rufa and formica polyctena methyl -3-ethyl -4- methylpentanoate using 2R-- bornane ----10, 2--sultam as chiral auziliary
    Yang Yan;Chen Lerong;Huang Jinxia;Ren Jun;Zhou Zhongqiang
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (5), pp 763-768
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1386 )|Supporting Info
PDF [178KB] ( 233 )
Cite this article


Thermokinetic change of several bacillus thuringiensis strains including different plasmids or having different genes as studied by microcalorimetry
    Lin Xiaoyan;Liu Yi;Sun Ming;Gao Zhenting;Qu Songsheng;Yu Ziniu
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (5), pp 769-773
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1438 )|Supporting Info
PDF [170KB] ( 257 )
Cite this article


Studies on CXN natural zeolite 3: Preparattion and characterization of noval LiCl/H-STI guest /host solid electrolute
    Zou Jing;Mo Beihong;Long Yingcai
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (5), pp 774-779
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1221 )|Supporting Info
PDF [194KB] ( 236 )
Cite this article


Effects of pH and salt concentration on the interaction between alumina surfaces in NaCl solutions
    Sun Jing;Gao Lian
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (5), pp 780-783
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1188 )|Supporting Info
PDF [139KB] ( 269 )
Cite this article


Cell wall template: Mediated synthesis of mesostructured biosllica
    Wang Lijun;Wu Xuemin;Guo Zhongman;Li Min;Zhang Fusuo;Li Tiejin;Wang Yunhua
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (5), pp 784-787
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1480 )|Supporting Info
PDF [125KB] ( 247 )
Cite this article


HPLCseparation of the reaction mixture in mammalian cell catalyzed by the multienzyme
    Wang lailai;Hu Xiaoxue;Xin Jiaying;Cui Junru;Yang Shuben;Zhu Limin
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (5), pp 788-792
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1238 )|Supporting Info
PDF [133KB] ( 238 )
Cite this article


Interaction between chalcone -modified β cyclodextrin and transitional metal ions
    Xie Hongzhi;Sun Zhaoyong;Zhang Xingkang;Wu Shikang
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (5), pp 793-798
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1404 )|Supporting Info
PDF [200KB] ( 221 )
Cite this article


Synthesis of dialkylureas by indirect electrocatalytical carbonylation of aliphatic amines under mild conditions
    Yang Hongzhou;Deng Youquan
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (5), pp 799-802
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1225 )|Supporting Info
PDF [113KB] ( 218 )
Cite this article


Acta Chim. Sinica
  [2018-12-15]
  [2018-05-10]
  [2018-05-07]
  [2016-04-28]
  [2015-09-02]
  [2015-09-01]
  “《化学学报》2013年度最有影响力论文奖”揭晓 [2014-08-05]
  《化学学报》2014年编委会全体会议成功召开 [2014-08-05]
  [2014-04-07]
  [2013-01-18]
  Cited in 2011 [2012-09-03]
  An Editorial by the Editor-in-Chief for the New Version of Acta Chimica Sinica [2012-07-18]
  [2012-03-16]
More>>
 
 Online Before Printed
 AOP
 Current Issue
 Next Issue
 Archive
 Read Articles
 Download Articles
 Email Alert
 
Other Journals Of SIOC
 
^ Top
Copyright © 2009 Shanghai Institute of Organic Chemistry 、Chinese Chemical Society
Address: 354 Fenglin Lu, Shanghai 200032
Tel: 021-54925243-13 Fax:021-64167510 E-mail: bianji@mail.sioc.ac.cn