Progress in Difunctionalization of Alkenes
Fu Xiaofei, Zhao Wenxian
Chin. J. Org. Chem. . 2019, (3): 625 -647 .  DOI: 10.6023/cjoc201808031