Synthesis of Pentafluoroethylated Pyridines via Cu-Catalyzed[3+3] Cycloaddition Reaction of Oxime Acetates
Yang Siqi, Li Xin, Peng Zhuojin, Yu Wenyan, Wang Guangxu, Jin Yalan, Zheng Bingbing, Dai Hongxue, Bai Dachang
Chin. J. Org. Chem. . 2019, (6): 1623 -1629 .  DOI: 10.6023/cjoc201902025