Acta Chim. Sinica
 
     
Google http://sioc-journal.cn
 
 
  
     Acta Chimica Sinica, published monthly in Chinese by the Chinese Chemical Society since 1933 and originally named Journal of the Chinese Chemical Society before 1952, reports new research results in all fields of chemistry, including physical chemistry, inorganic chemistry, organic chemistry and analytic chemistry, etc., in the forms of accounts, articles, notes and communications. Accounts are summary of significant recent work and new developments from research groups of principal authors.
 
 
 
 
2001, 59(12)
   
 
 Original Articles
New synthetic methodology of five-membered cyclic compounds mediated by zirconacycles
    Xi Chanjuan;TAKAHASHI Tamotsu
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (12), pp 2035-2041
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1251 )|Supporting Info
PDF [198KB] ( 204 )
Cite this article


AM1 and ab inito studies on the electron transfer reaction from Q~A to Q~B in the bacterial photosynthetic reaction center of rhodo- pseudomonas viridis
    Ma Shuhua;Xu Hong;Zhang Rubo;Qu Zhengwang;Zhang Xingkang;Zhang Qiyuan
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (12), pp 2042-2049
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1387 )|Supporting Info
PDF [274KB] ( 284 )
Cite this article


Quantum chemistry study on the insertion reaction of silylene and its substituted species to saturated bond
    Geng Zhiyuan;Wang Yongcheng;Zhao Cunyuan
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (12), pp 2050-2055
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1384 )|Supporting Info
PDF [179KB] ( 263 )
Cite this article


Theory study on the analytic functions fit to proton transfer potentials in ammonia complex
    Wang Rongshun;Pan Xiumei;Su Zhongmin;SCHEINER Steve
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (12), pp 2056-2062
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1350 )|Supporting Info
PDF [205KB] ( 210 )
Cite this article


Studies on feasibility of Ce^4^+/Ce^3^+-V^2^+/V^3^+ redox flow cell 2: Investigation of Ce^4^+/Ce^3^+ redox system by RDE and RRDE
    Xia Xi;Liu Yang;Liu Hongtao
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (12), pp 2063-2069
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1325 )|Supporting Info
PDF [248KB] ( 247 )
Cite this article


Molecular dynamics study of aqueous sodium chloride solutions of different concentrations
    Zhou Jian;Lu Xiaohua;Wang Yanru;Shi Jun;Wang Wenchuan
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (12), pp 2070-2075
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1523 )|Supporting Info
PDF [160KB] ( 286 )
Cite this article


Photochromism of molybdenum trioxide sol and gel
    Zhang Yuzhi;Huang Yinsong;Cao Yunzhen;Kuai Sulan;Hu Xingfang
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (12), pp 2076-2079
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1484 )|Supporting Info
PDF [148KB] ( 365 )
Cite this article


PES and theoretical studies on electronic structure and intramolecular interaction of some titanatranes
    Sun Zheng;Zheng Shijun;Meng Lingpeng;Wang Dianxun
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (12), pp 2080-2083
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1247 )|Supporting Info
PDF [140KB] ( 241 )
Cite this article


Performance of a solid oxide fuel cell using Ba0.95Ce0.9Y0.1O3-α
    Ma Guilin;Gu Renao;Shi Hui;Chen Rong;Qiu Ligan;Jia Dingxian
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (12), pp 2084-2088
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1470 )|Supporting Info
PDF [176KB] ( 219 )
Cite this article


First-principles study on electronic structure and bonding characteristics of carbon nanotubes
    Zhou Gang;Duan Wenhui;Gu Binglin
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (12), pp 2089-2092
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1270 )|Supporting Info
PDF [142KB] ( 237 )
Cite this article


Simulation of the phase separation of the pluronic L64/water/p-xylene system using mesodyn
    Guo Senli;Hou Tingjun;Xu Xiaojie
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (12), pp 2093-2098
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1363 )|Supporting Info
PDF [226KB] ( 206 )
Cite this article


CH3NO2+X(X=H, OH, CH3, CH2[^3B1], O[^3P])→CH2NO2+XH transition states structures and potential barriers DFT study of absorption hydroen reaction
    Ji Yongqiang;Feng Wenlin;Xu Zhenfeng;Lei Ming;Hao Maorong
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (12), pp 2099-2104
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1318 )|Supporting Info
PDF [190KB] ( 287 )
Cite this article


Theoretical study on the structure, electronic spectra and nonlinear secondl: Order optical properties of a series of spiroconjugated molecules
    Zhang Suoqin;Feng Jikang;Ren Aimin;Li Yaoxian
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (12), pp 2105-2109
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1328 )|Supporting Info
PDF [159KB] ( 326 )
Cite this article


Study on osmotic pressures for aqueous bovine serum albumin-NaCl solutions
    Lin Yangzheng;Li Yigui;Lu Jiufang
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (12), pp 2110-2115
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1356 )|Supporting Info
PDF [195KB] ( 316 )
Cite this article


Binding preference of hydroxamate inhibitors of the matrix metalloproteinase-3
    Zhang Wei;Hou Tingjun;Xu Xiaojie
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (12), pp 2116-2121
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1354 )|Supporting Info
PDF [181KB] ( 220 )
Cite this article


Adsorption kinetics of cetyltrimethylammonium bromide at the air/water interface
    Chai Jinling;Zhang Gaoyong;Li Ganzuo;Li Ying;Xu Guiying;Ma Zhongjuan
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (12), pp 2122-2125
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1471 )|Supporting Info
PDF [150KB] ( 267 )
Cite this article


The studies on the two photon absorptin cross-sections of stilbene derivatives and chromophores based on dithienothiophene
    Ren Aimin;Feng Jikang;Guo Jingfu;Zhang Suoqin;Cheng Hong
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (12), pp 2126-2131
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1390 )|Supporting Info
PDF [212KB] ( 209 )
Cite this article


Thermokinetic research method for faster first-order reactions: The thermal relaxation method
    Meng Xiangguang;Zeng Xiancheng;Cheng Siqing;Chen Yong
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (12), pp 2132-2137
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1418 )|Supporting Info
PDF [181KB] ( 215 )
Cite this article


Influence of a kind of polyanion to hybrid bilayer membranes
    Wang Jianguo;Teng Renrui;Wang Erkang
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (12), pp 2138-2142
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1409 )|Supporting Info
PDF [176KB] ( 272 )
Cite this article


3D-QSAR study on anti-mast cell degranulation of isoquinoline compounds
    Chen Haifeng;Li Qiang;Zeng Baoshan;Dong Xicheng;Yuan Shengang;Chen Minbo;Zheng Chongzhi;Sun Renshan;Cheng Tianmin;Su Yongping;Liu Rongqing
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (12), pp 2143-2147
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1378 )|Supporting Info
PDF [155KB] ( 387 )
Cite this article


The creation of mesopore in silica gel by nonionic surfactant
    Zhang Ye;Ping Min;Wu Dong;Sun Yuhan;Peng Shaoyi
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (12), pp 2148-2151
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1506 )|Supporting Info
PDF [127KB] ( 259 )
Cite this article


The surface chemical propertie sof surfactants in short-chained fatty alcohol- water mixture
    Li Yonghui;Huang Jianbin;Wang Chuanzhong;Yang Rong;Li Runkai
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (12), pp 2152-2157
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1287 )|Supporting Info
PDF [174KB] ( 269 )
Cite this article


The studies on Li2.7Mg0.3N anode materials of new lithium ion battery
    Yan Junmei;Yang Jinxian;Jia Yongzhong;Wang Zhengcun;Jing Yan;Zhou Yuan
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (12), pp 2158-2161
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1452 )|Supporting Info
PDF [126KB] ( 242 )
Cite this article


Synthesis nad crystal structure of 18-crown-6 complexes with Na2[M (mnt)2](M=Cu, Ni)
    Dou Jianmin;Li Dacheng;Yu Qingjiang;Liu Ying;Xu Liqiang;Bi Wenhua;Yong Wei;Zheng Peiju
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (12), pp 2162-2169
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1425 )|Supporting Info
PDF [231KB] ( 239 )
Cite this article


Synthesis, structure and properties of a novel coordination polymer having three-dimensional networks [Nd(C7H6NO2)3.H2O]n
    Niu Shuyun;Zhang Yaling;Lai Wei;Yang Zhongzhi;Yang Guangdi;Ye Ling
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (12), pp 2170-2175
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1337 )|Supporting Info
PDF [174KB] ( 274 )
Cite this article


Solid state synthesis, characterization and physical properties of charge-transfer complexes based on ferrocene and HnXW12O40.mH2O(X=P, Si, Ge) at room temperature
    Zhang Weihua;Xu Yangzi;Liu Shizhong;Mei Yuhua;Xin Xinquan
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (12), pp 2176-2180
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1396 )|Supporting Info
PDF [155KB] ( 243 )
Cite this article


Study on the interaction between polysaccharides and biological probes: Hyaluronic acid and azur A
    Wan Hui;Ou Yangwei;Jiao Qingcai;Liu Qian;Zhou Shanggen;Ding Lihua
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (12), pp 2181-2185
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1411 )|Supporting Info
PDF [163KB] ( 228 )
Cite this article


Chelation-enhanced fluorescence of a tripodal naphthylacetamide derivative with transition metal ions
    Mei Minghua;Wu Shikang
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (12), pp 2186-2190
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1361 )|Supporting Info
PDF [192KB] ( 261 )
Cite this article


Diastereoselective oxidation reaction between pyridinium chlorochromate and tertiary α-hydroxy epoxides
    Ren Shikuo;Fan Chunan;Wang Baomin;Dou Huani;Wang Fei;Tu Yongqiang
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (12), pp 2191-2196
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1355 )|Supporting Info
PDF [165KB] ( 242 )
Cite this article


Synthesis and characterization of the monoadduct C60(C9H7-C9H7) formed in Diels-Alder cycloaddition of C60 with 1, 1'-biindene
    Lin Yanghui;Zhang Lixin;Cai Ruifang;Huang Zuen;Wu Houming;Wang Zhonghua
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (12), pp 2197-2201
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1532 )|Supporting Info
PDF [150KB] ( 199 )
Cite this article


Study on the coordination polymer of Eu(Ⅲ)-dibenzoyl methane-poly (styrene- acrylic acid) and its fluorescence property
    Tang Jieyuan;Lin Meijuan;Zhang Wengong
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (12), pp 2202-2208
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1508 )|Supporting Info
PDF [221KB] ( 236 )
Cite this article


Synthesis na dstructure of a cage-like dinuclear Cu(Ⅱ) complex containing imidazolyl ligand
    Liu Jun;Tan Haiyan;Cai Yuepeng;Liu Hongke;Su Chengyong;Xiao Wen;Xu Anwu;Kang Beisheng
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (12), pp 2209-2212
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1427 )|Supporting Info
PDF [122KB] ( 265 )
Cite this article


Synthesis of ordered mesosized biosilica needles
    Wang Lijun;Wang Yunhua;Fan Mingsheng;Zhang Chaochun;Xia Qing;Zhang Wenxu;Zhang Fusuo;Yang Wensheng;Li Tiejin
     Acta Chim. Sinica,      2001, 59 (12), pp 2213-2216
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1478 )|Supporting Info
PDF [136KB] ( 274 )
Cite this article


Acta Chim. Sinica
  [2018-12-15]
  [2018-05-10]
  [2018-05-07]
  [2016-04-28]
  [2015-09-02]
  [2015-09-01]
  “《化学学报》2013年度最有影响力论文奖”揭晓 [2014-08-05]
  《化学学报》2014年编委会全体会议成功召开 [2014-08-05]
  [2014-04-07]
  [2013-01-18]
  Cited in 2011 [2012-09-03]
  An Editorial by the Editor-in-Chief for the New Version of Acta Chimica Sinica [2012-07-18]
  [2012-03-16]
More>>
 
 Online Before Printed
 AOP
 Current Issue
 Next Issue
 Archive
 Read Articles
 Download Articles
 Email Alert
 
Other Journals Of SIOC
 
^ Top
Copyright © 2009 Shanghai Institute of Organic Chemistry 、Chinese Chemical Society
Address: 354 Fenglin Lu, Shanghai 200032
Tel: 021-54925243-13 Fax:021-64167510 E-mail: bianji@mail.sioc.ac.cn