N-三氮唑基噁唑烷酮类衍生物合成及抗肿瘤活性研究
罗睿, 郭山春, 郑时龙, 王光迪, 包旭, 何菱
Synthesis and Antitumor Activity of N-Triazol-5-yl-oxazolidin-4-one Derivatives
Luo Rui, Guo Shanchun, Zheng Shilong, Wang Guangdi, Bao Xu, He Ling
有机化学 . 2017, (9): 2435 -2441 .  DOI: 10.6023/cjoc201701053