Chin. J. Org. Chem.
 
     
Google http://sioc-journal.cn
 
   Reader ServiceLogin | Register | Forget Password?
More>>  

Office
 · Online Submission
 · Manuscript Tracking
 · Peer Review
 · Editor Work
 · Office Work
 · Editor-in-chief
Journal
 · Forthcoming Articles
 · Current Issue
 · Next Issue
 · Archive
 · Advanced Search
 · Archive By Volume
 · Archive By Subject
 · Read Articles
 · Download Articles
 · Email Alert
 ·
 
Download
 · Instruction
 · Template
 · Copyright Agreement
 
 
Other journals
 · Chines science bulletin
 · Science in China Series
 A-Mathematics
 · Science in China Series
 B-Chemistry
 · Science in China Series
 C-Life Sciences
 · Science in China Series
 D-earth Sciences
 · Science in China Series
 E-Technological Sciences
 · Science in China Series
 F-Information Sciences
 · Science in China Series
 G-Physics and Astronomy

Top Read Articles
Published in last 1 year |  In last 2 years |  In last 3 years |  All

1 [Recent Advances in C-H Bond Functionalization/Cyclization Involving Imines] 2018 Vol.38(8):1859-1871
Chen Xun, Bai Lili, Zeng Wei [Abstract] ( 188 ) [HTML 0 KB][PDF 750 KB] (324)
2 [Aniline Catalysis in Bioconjugations and Material Synthesis] 2018 Vol.38(1):1-10
Cai Mao, Han Yanfang, Zhang Qi, Luo Sanzhong [Abstract] ( 161 ) [HTML 0 KB][PDF 1121 KB] (362)
3 [Advances in the Synthesis of Nitrogen Zole s-Triazine Compounds] 2018 Vol.38(5):983-998
Wang Tao, Xie Zhongpao, Zeng Ming, Cui Dongmei [Abstract] ( 153 ) [HTML 0 KB][PDF 826 KB] (332)
4 [Recent Progress on Difluoromethylation Methods] 2018 Vol.38(7):1569-1585
Wang Weiqiang, Yu Qinwei, Zhang Qian, Li Jiangwei, Hui Feng, Yang Jianming, Lü Jian [Abstract] ( 141 ) [HTML 0 KB][PDF 879 KB] (219)
5 [Recent Advances in Alkaline-Earth-Metal-Catalyzed Hydrofunctionalization Reactions] 2018 Vol.38(8):1885-1896
Li Yuanyuan, Cheng Yuhua, Shan Chunhui, Zhang Jing, Xu Dongdong, Bai Ruopeng, Qu Lingbo, Lan Yu [Abstract] ( 132 ) [HTML 0 KB][PDF 780 KB] (165)
6 [Recent Progress in Radical Cation Salts Promoted Chemical Transformations] 2018 Vol.38(5):999-1008
Hou Wentao, Jia Xiaodong [Abstract] ( 126 ) [HTML 0 KB][PDF 566 KB] (261)
7 [History and Development] 2018 Vol.38(1):11-28
Hua Yuhui, Zhang Hong, Xia Haiping [Abstract] ( 125 ) [HTML 0 KB][PDF 4532 KB] (282)
8 [Continuous Flow Reaction of Diazo Compounds] 2018 Vol.38(6):1275-1291
Gao Yunpeng, Wang Jianbo [Abstract] ( 121 ) [HTML 0 KB][PDF 1123 KB] (295)
9 [Recent Advances in Directing Group-Induced C-H Activation Reactions] 2018 Vol.38(2):291-303
Wang Shan, Yan Feng, Wang Liansheng, Zhu Lei [Abstract] ( 117 ) [HTML 0 KB][PDF 932 KB] (280)
10 [Synthesis of Planar Chiral Ferrocenes via Transition-Metal-Catalyzed Direct C-H Bond Functionalization] 2018 Vol.38(1):51-61
Huang Jiapian, Gu Qing, You Shuli [Abstract] ( 116 ) [HTML 0 KB][PDF 2268 KB] (211)
11 [Progress in the Synthesis of Arylated Coumarin Derivatives] 2018 Vol.38(2):316-327
Liu Shuainan, Yuan Jinwei, Qu Lingbo [Abstract] ( 113 ) [HTML 0 KB][PDF 740 KB] (242)
12 [Recent Progress in C-C Bond Construction Based on 2(5H)-Furanone] 2018 Vol.38(8):1872-1884
Wang Bowen, Liu Yuan, Hao Zhifeng, Hou Jiaqi, Li Jianyi, Li Shuting, Pan Sihui, Zeng Minghao, Wang Zhaoyang [Abstract] ( 110 ) [HTML 0 KB][PDF 712 KB] (289)
13 [Recent Progress of Dual Chemosensor with Copper Ion as A Host or Guest] 2017 Vol.37(12):3076-3084
Dang Man, Zhang Yaohui, Wu Jiao, Liao Chengli, Li Xing, Hu Fang [Abstract] ( 109 ) [HTML 0 KB][PDF 691 KB] (195)
14 [Advance in C-H Arylation of Indoles] 2018 Vol.38(2):363-377
Luo Junfei, Xu Xing, Zheng Junliang [Abstract] ( 107 ) [HTML 0 KB][PDF 927 KB] (252)
15 [Advances Research in Synthesis of Aza-heterocyclic Compounds Involving Vinyl Azides] 2018 Vol.38(5):1009-1028
Wang Yuying, Liu Li, Wang Yeming [Abstract] ( 102 ) [HTML 0 KB][PDF 1134 KB] (348)
16 [Novel Drug Development Process of Anti-Alzheimer Targeted to Glycogen Synthase Kinase-3] 2018 Vol.38(7):1596-1607
Zhao Wenjiao, Sun Dequn [Abstract] ( 101 ) [HTML 0 KB][PDF 696 KB] (143)
17 [Progress in Activation of Small Molecules Promoted by Frustrated Lewis Pairs] 2018 Vol.38(6):1292-1318
Zhang Zhenbei, Sun Wei, Cao Zhishan [Abstract] ( 99 ) [HTML 0 KB][PDF 1322 KB] (257)
18 [Research Progress on the Reaction of Carbon Dioxide with Nucleophiles] 2018 Vol.38(7):1626-1637
Xu Pei, Wang Shun-Yi, Fang Yi, Ji Shun-Jun [Abstract] ( 96 ) [HTML 0 KB][PDF 647 KB] (183)
19 [Design, Synthesis and Bioactivity of New Cyclohexanedione Inhibitors] 2017 Vol.37(11):2978-2984
Li Kejian, Wu Shuangzhi, Wang Nannan, Zhu Xiaolei, Yang Guangfu [Abstract] ( 93 ) [HTML 0 KB][PDF 1787 KB] (181)
20 [Cascade Halo-Michael/Aldol Reaction and Its Application in Synthesis] 2018 Vol.38(7):1608-1625
Dai Yihua, Shen Yanfang, Gao Shuanhu [Abstract] ( 93 ) [HTML 0 KB][PDF 918 KB] (168)
21 [Progress in the Synthesis of Primary Anilines via C-H Bond Functionalization] 2018 Vol.38(8):1940-1948
Xu Linlin, Xu Hui, Lin Haixia, Dai Huixiong [Abstract] ( 92 ) [HTML 0 KB][PDF 562 KB] (160)
22 [Recent Advance of Acyclic Diaryliodonium Salts in Arylation of Heteroatom] 2018 Vol.38(7):1586-1595
Ma Jiaoli, Chen Licheng, Yuan Zhongwen, Cheng Huicheng [Abstract] ( 89 ) [HTML 0 KB][PDF 623 KB] (177)
23 [Effects of Additives in Iron-Catalyzed Cross-Coupling Reactions Involving Grignard Reagents] 2018 Vol.38(1):40-50
Liu Qiang, Wang Bin, Peng Xiaoshui, Wong Henry N. C. [Abstract] ( 87 ) [HTML 0 KB][PDF 695 KB] (154)
24 [Synthesis, Structure, and Nitrene-Transfer Reactivity of High-Spin Iron(Ⅱ) Complex Featuring Iminoarsorane Ligation] 2018 Vol.38(7):1656-1662
Zhao Mingjing, Mao Guoliang, Liu Yang, Xiao Jie, Deng Liang [Abstract] ( 86 ) [HTML 0 KB][PDF 1092 KB] (133)
25 [Research Progress of Boronic Acid in Chemsensors] 2018 Vol.38(5):1035-1051
Wang Hao, Wang Kai, Sun Jie, Fang Guiqian, Yao Qingqiang, Wu Zhongyu [Abstract] ( 85 ) [HTML 0 KB][PDF 1738 KB] (364)
26 [N-Heterocycle Synthesis via Gold-Catalyzed Intermolecular Nitrene Transfer Reactions of Alkynes] 2017 Vol.37(11):2785-2799
Liao Yun, Zhu Lei, Yu Yinghua, Chen Gui, Huang Xueliang [Abstract] ( 83 ) [HTML 0 KB][PDF 1060 KB] (89)
27 [Research Progress on Transition-Metal-Catalyzed C-H Activation/C-O Coupling Reaction of Arenes] 2017 Vol.37(12):3112-3129
Ding Huaiwei, Li Juan, Guo Qinghui, Xiao Yan [Abstract] ( 82 ) [HTML 0 KB][PDF 918 KB] (210)
28 [Photo-Induced Carbohydrate Synthesis and Modification] 2018 Vol.38(8):1897-1906
Ye Hui, Xiao Cong, Lu Liangqiu [Abstract] ( 82 ) [HTML 0 KB][PDF 726 KB] (171)
Copyright © 2009 Shanghai Institute of Organic Chemistry 、Chinese Chemical Society
Address: 354 Fenglin Lu, Shanghai 200032
Tel: 021-54925243-13 Fax:021-64167510 E-mail: bianji@mail.sioc.ac.cn