Chin. J. Org. Chem.
 
     
Google http://sioc-journal.cn
 
   Reader ServiceLogin | Register | Forget Password?
More>>  

Office
 · Online Submission
 · Manuscript Tracking
 · Peer Review
 · Editor Work
 · Office Work
 · Editor-in-chief
Journal
 · Forthcoming Articles
 · Current Issue
 · Next Issue
 · Archive
 · Advanced Search
 · Archive By Volume
 · Archive By Subject
 · Read Articles
 · Download Articles
 · Email Alert
 ·
 
Download
 · Instruction
 · Template
 · Copyright Agreement
 
 
Other journals
 · Chines science bulletin
 · Science in China Series
 A-Mathematics
 · Science in China Series
 B-Chemistry
 · Science in China Series
 C-Life Sciences
 · Science in China Series
 D-earth Sciences
 · Science in China Series
 E-Technological Sciences
 · Science in China Series
 F-Information Sciences
 · Science in China Series
 G-Physics and Astronomy

Top Read Articles
Published in last 1 year |  In last 2 years |  In last 3 years |  All

1 [Functional Switch between Pharmacophore and Directing Group and Their Application in Drug Discovery and Development via C-H Activation and Functionalization] 2018 Vol.38(10):2465-2490
Ren Qingyun, Nie Biao, Zhang Yingjun, Zhang Ji [Abstract] ( 230 ) [HTML 0 KB][PDF 1125 KB] (341)
2 [Recent Advances in C-H Bond Functionalization/Cyclization Involving Imines] 2018 Vol.38(8):1859-1871
Chen Xun, Bai Lili, Zeng Wei [Abstract] ( 228 ) [HTML 0 KB][PDF 750 KB] (430)
3 [Progress in Electrochemical C—H Functionalizations of Aromatic Compounds] 2018 Vol.38(10):2590-2605
Wu Yaxing, Xi Yachao, Zhao Ming, Wang Siyi [Abstract] ( 221 ) [HTML 0 KB][PDF 826 KB] (238)
4 [Recent Progress on Difluoromethylation Methods] 2018 Vol.38(7):1569-1585
Wang Weiqiang, Yu Qinwei, Zhang Qian, Li Jiangwei, Hui Feng, Yang Jianming, Lü Jian [Abstract] ( 199 ) [HTML 0 KB][PDF 879 KB] (342)
5 [Advances in the Synthesis of Nitrogen Zole s-Triazine Compounds] 2018 Vol.38(5):983-998
Wang Tao, Xie Zhongpao, Zeng Ming, Cui Dongmei [Abstract] ( 190 ) [HTML 0 KB][PDF 826 KB] (414)
6 [Research Developments of the Construction of Chiral Center Based on Fluoroalkyl Radical Reactions] 2019 Vol.39(1):1-14
Huang Hang, Wang Xi, Wang Jianbo [Abstract] ( 186 ) [HTML 0 KB][PDF 705 KB] (222)
7 [Continuous Flow Reaction of Diazo Compounds] 2018 Vol.38(6):1275-1291
Gao Yunpeng, Wang Jianbo [Abstract] ( 181 ) [HTML 0 KB][PDF 1123 KB] (424)
8 [Recent Advances in Alkaline-Earth-Metal-Catalyzed Hydrofunctionalization Reactions] 2018 Vol.38(8):1885-1896
Li Yuanyuan, Cheng Yuhua, Shan Chunhui, Zhang Jing, Xu Dongdong, Bai Ruopeng, Qu Lingbo, Lan Yu [Abstract] ( 172 ) [HTML 0 KB][PDF 780 KB] (229)
9 [Recent Progress in Radical Cation Salts Promoted Chemical Transformations] 2018 Vol.38(5):999-1008
Hou Wentao, Jia Xiaodong [Abstract] ( 154 ) [HTML 0 KB][PDF 566 KB] (370)
10 [Application of Oxime Organic Dyes in Visible-Light-Induced Organic Synthesis] 2018 Vol.38(11):2807-2832
Xu Wenxiu, Dai Xiaoqiang, Xu Hanjing, Weng Jianquan [Abstract] ( 146 ) [HTML 0 KB][PDF 5107 KB] (264)
11 [Recent Progress in C-C Bond Construction Based on 2(5H)-Furanone] 2018 Vol.38(8):1872-1884
Wang Bowen, Liu Yuan, Hao Zhifeng, Hou Jiaqi, Li Jianyi, Li Shuting, Pan Sihui, Zeng Minghao, Wang Zhaoyang [Abstract] ( 145 ) [HTML 0 KB][PDF 712 KB] (366)
12 [Recent Advances in Transition Metal-Promoted Trifluoromethylation Reactions] 2018 Vol.38(10):2571-2589
Chen Donghan, Yang Wen, Yao Yongqi, Yang Xin, Deng Yingying, Yang Dingqiao [Abstract] ( 137 ) [HTML 0 KB][PDF 956 KB] (251)
13 [Design, Synthesis and Properties of 2/6-Aryl Substituted Azulene Derivatives] 2018 Vol.38(10):2680-2692
Gao Honglei, Yang Xiaodi, Xin Hanshen, Gao Tiezhen, Gong Hegui, Gao Xike [Abstract] ( 135 ) [HTML 0 KB][PDF 6583 KB] (157)
14 [Progress in Activation of Small Molecules Promoted by Frustrated Lewis Pairs] 2018 Vol.38(6):1292-1318
Zhang Zhenbei, Sun Wei, Cao Zhishan [Abstract] ( 130 ) [HTML 0 KB][PDF 1322 KB] (458)
15 [Recent Progress on the Synthesis of Phenols through C-H Hydroxylation of Aromatics] 2018 Vol.38(8):1930-1939
Qian Shaoping, Ma Yaorui, Gao Shanshan, Luo Junfei [Abstract] ( 130 ) [HTML 0 KB][PDF 745 KB] (234)
16 [Recent Advances in Oxidative Coupling Reaction Catalyzed by Low-Valence Iodine] 2018 Vol.38(10):2501-2518
Yan Yizhe, Cui Chang, Li Zheng [Abstract] ( 129 ) [HTML 0 KB][PDF 1059 KB] (161)
17 [Synthesis and Fluorescent Sensing Application of Porous Organic Polymer Materials] 2018 Vol.38(10):2606-2624
Pang Chuming, Luo Shihe, Hao Zhifeng, Gao Jian, Huang Zhaohao, Yu Jiahai, Yu Simin, Wang Zhaoyang [Abstract] ( 129 ) [HTML 0 KB][PDF 2598 KB] (244)
18 [Advances Research in Synthesis of Aza-heterocyclic Compounds Involving Vinyl Azides] 2018 Vol.38(5):1009-1028
Wang Yuying, Liu Li, Wang Yeming [Abstract] ( 128 ) [HTML 0 KB][PDF 1134 KB] (425)
19 [Recent Progress in the Synthesis of Aryl Trifluoromethyl Ketones] 2019 Vol.39(1):74-83
Zhang Jieyu, Ke Qiumin, Chen Jiaying, He Ping, Yan Guobing [Abstract] ( 127 ) [HTML 0 KB][PDF 595 KB] (73)
20 [Research Progress on the Reaction of Carbon Dioxide with Nucleophiles] 2018 Vol.38(7):1626-1637
Xu Pei, Wang Shun-Yi, Fang Yi, Ji Shun-Jun [Abstract] ( 125 ) [HTML 0 KB][PDF 647 KB] (256)
21 [Recent Advances in the Synthesis of Heterocyclic Compounds via Pd-Catalyzed C(sp3)-H Bond Activation] 2018 Vol.38(11):2833-2857
Zhao Kang, Yang Lei, Liu Jianhua, Xia Chungu [Abstract] ( 125 ) [HTML 0 KB][PDF 1394 KB] (246)
22 [Applications of Supramolecular Amphiphilc for the Construction of Drug Delivery Systems] 2018 Vol.38(5):1107-1118
Shao Wei, Liu Xin, Wang Tingting, Hu Xiao-Yu [Abstract] ( 124 ) [HTML 0 KB][PDF 7601 KB] (383)
23 [Novel Drug Development Process of Anti-Alzheimer Targeted to Glycogen Synthase Kinase-3] 2018 Vol.38(7):1596-1607
Zhao Wenjiao, Sun Dequn [Abstract] ( 122 ) [HTML 0 KB][PDF 696 KB] (238)
24 [Total Synthesis of Complex Natural Products: Combination of Chemical Synthesis and Biosynthesis Strategies] 2018 Vol.38(9):2185-2198
Li Xiaojun, Zhang Wanbin, Gao Shuanhu [Abstract] ( 120 ) [HTML 0 KB][PDF 782 KB] (259)
25 [Research Progress of Boronic Acid in Chemsensors] 2018 Vol.38(5):1035-1051
Wang Hao, Wang Kai, Sun Jie, Fang Guiqian, Yao Qingqiang, Wu Zhongyu [Abstract] ( 119 ) [HTML 0 KB][PDF 1738 KB] (433)
26 [Progress in the Synthesis of Primary Anilines via C-H Bond Functionalization] 2018 Vol.38(8):1940-1948
Xu Linlin, Xu Hui, Lin Haixia, Dai Huixiong [Abstract] ( 116 ) [HTML 0 KB][PDF 562 KB] (255)
27 [Copper-Catalyzed Selectivity-Switchable Dehydration/Beckmann Rearrangement Reactions of Aldoxime] 2018 Vol.38(10):2736-2740
Fan Xin, Yi Rong, Wang Fang, Zhang Xu, Xu Qing, Yu Lei [Abstract] ( 115 ) [HTML 0 KB][PDF 446 KB] (120)
Copyright © 2009 Shanghai Institute of Organic Chemistry 、Chinese Chemical Society
Address: 354 Fenglin Lu, Shanghai 200032
Tel: 021-54925243-13 Fax:021-64167510 E-mail: bianji@mail.sioc.ac.cn